Jazyky, které umíme: Čeština

Jeden z „rodných“ jazyků Agentury GERMA nabízí spoustu příležitostí pro hru se slovy.

Čeština neboli český jazyk je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté lužické srbštině a polštině. Patří mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století. Je částečně ovlivněná latinou a němčinou. Česky psaná literatura se objevuje od 14. století. První písemné památky jsou však již z 12. století.

Čeština je mateřským jazykem pro 9,9 milionu obyvatel české republiky a značný počet Čechů žije také v USA, Kanadě, na Slovensku, v Německu, zemích bývalé Jugoslávie, na Ukrajině, nebo třeba v Rumunsku.

Čeština je flektivní jazyk vyznačující se komplikovaným systémem skloňování a časování a velmi volným slovosledem. K písemným záznamům používá latinku doplněnou o znaky s diakritikou. Pro výslovnost je charakteristický pevný přízvuk na první slabice mluveného slova, opozice délky samohlásek a 2 specifické souhlásky zapisované jedním znakem „ř“.

Slovní zásoba češtiny je převážně slovanského původu. Čeština a příbuzná slovenština uchovávají až 98 % praslovanské slovní zásoby, nejvíce ve srovnání s ostatními slovanskými jazyky. Příčinu můžeme hledat v silných puristických tendencích češtiny během 16.–20. století, které se z historicko-kulturních důvodů přenášely i do slovenštiny. Co se týče slov přejatých do češtiny, nejsilnější pozici má němčina, ze které čeština přejala například řemeslnické názvosloví a slang, nebo například mnoho slov, která se v současné době řadí do nespisovné vrstvy jazyka (šajnit, luftovat atd.). Čeština samozřejmě přejala slova i z dalších jazyků, například z řečtiny, ruštiny a dalších slovanských jazyků, italštiny, francouzštiny, nebo angličtiny.

Čeština je blízká a vzájemně dobře srozumitelná se slovenštinou. Rozdíly mezi těmito dvěma jazyky jsou menší než rozdíly mezi některými nářečími jiných jazyků. V Česku a na Slovensku panuje pasivní česko-slovenský bilingvismus. Češi zpravidla bez větších problémů rozumějí slovenštině a naopak. Vzájemná srozumitelnost obou jazyků se odhaduje na 95 %.

Pokud potřebujete překlad z češtiny nebo překlad do češtiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší agentury využily pro české překlady již stovky spokojených klientů. V českém jazyce nabízíme samozřejmě i soudně ověřené překlad a tlumočení.

germa@germa.cz +420 604 273 307