Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen "Všeobecné podmínky" se vztahují na činnost Agentury GERMA s.r.o., se sídlem: V podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen "Všeobecné podmínky" se vztahují na činnost Agentury GERMA s.r.o., se sídlem: Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, dále jen "zhotovitel" a fyzických nebo právnických osob (zákazníků) objednávajících překlady nebo tlumočení (dále jen "objednatel"). Odchylná ujednání ve smlouvě nebo objednávce mají přednost před zněním ve Všeobecných podmínkách a musí být potvrzená oběma stranami. Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást písemné smlouvy/objednávky o zajištění překladatelských prací nebo tlumočnické činnosti, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, pokud taková smlouva byla uzavřena.

2. Smlouva, objednávka

2.1. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká uzavřením písemné smlouvy o zajištění překladatelských nebo tlumočnických prací. Ve smlouvě je specifikován předmět plnění, způsob provedení, termín, způsob předání předmětu zakázky ze strany objednatele i zhotovitele, cena, případně její výpočet a způsob platby.

2.2. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy na základě písemné objednávky, která byla potvrzena (odsouhlasena) oběma stranami, a to i formou elektronické pošty (dále jen objednávka) a stává se pro objednatele i zhotovitele závaznou. Objednávku lze zaslat také pomocí elektronického objednávkového formuláře, který objednatel vyplnil a odeslal z oficiálních www stran zhotovitele www.germa.cz.

2.3. Objednávka a tyto Všeobecné podmínky nabudou platnosti písemným potvrzením (i elektronickým) zhotovitele.

2.4. Pokud zhotovitel sdělí, že některé podmínky neakceptuje, smluvní vztah nevznikne, a to do doby, než dojde k dohodě o sporných podmínkách. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i tehdy, pokud objednavatel akceptuje návrh zhotovitele na změnu podmínek v objednávce. Pro smluvní vztah pak platí podmínky posledně uvedené.

2.5. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

3. Důvěrnost smlouvy a zachování mlčenlivosti

3.1. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti vůči třetím osobám o obsahu zpracovávaných textů/ předmětu tlumočení a dále se zavazuje, že bude on i jeho zaměstnanci a subdodavatelé (překladatelé a tlumočníci) považovat všechny materiály, které mu objednavatel předá za účelem překladu či tlumočení, za důvěrné. Toto se týká i nezávazné poptávky podle bodu 4.1.3.

4. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladů a zajištění tlumočnických služeb podle požadavků uvedených ve smlouvě/objednávce.

4.1. Překlady

Objednatel může objednat následující plnění:

4.1.1. Normální překlad z cizího nebo do cizího jazyka nebo z cizího do cizího jazyka

4.1.2. Soudně ověřený překlad.

V tomto případě se jedná o překlad opatřený soudní doložkou, vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících, překladatelem (v jazyce zákona "tlumočníkem") jmenovaným příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně papírovou, nikoli elektronickou podobu. Objednatel musí předložit originál nebo ověřenou fotokopii překládané listiny.

4.1.1. Realizace objednávky

4.1.1.1. Objednávka musí obsahovat následující informace, není-li domluveno jinak:

 • Přesná fakturační a korespondenční adresa, včetně IČO, DIČ
 • Kdo objednávku vystavil včetně emailového a telefonického kontaktu
 • Specifikaci překladu (především v případě vysoce odborného či jinak specifického předmětu objednávky)
 • Požadovaný či předem domluvený termín dodání
 • Jazyk, do kterého má být překlad proveden
 • Razítko, podpis (v případě písemné smlouvy)

4.1.1.2. Zhotovitel zaslanou objednávku objednatele zpětně potvrdí. Neobdrží-li objednatel toto potvrzení (např. v případě technických obtíží na jedné či druhé straně),je povinen zhotovitele kontaktovat a doručení objednávky si ověřit.

4.1.1.3 Pokud je překlad určen pro běžné použití, objednává si objednavatel překlad bez jazykové korektury rodilým mluvčím. Nárok na reklamaci kvality překladu bez jazykové korektury rodilým mluvčím má objednavatel tehdy, pokud překlad vykazuje významové nebo gramatické chyby. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

4.1.1.4. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému hodlá provedený překlad použít. Jedná se především o případnou veřejnou prezentaci nebo publikaci výsledného překladu (v tiskové podobě nebo na webu). U takové zakázky je objednavatel povinen si k překladu přiobjednat za příplatek jazykovou korekturu rodilým mluvčím (jedná-li se o překlad do cizího jazyka). Pokud nebude zhotoviteli sdělen účel použití zakázky, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.

4.1.1.5. Pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje specifické, nikoliv běžné, odborné výrazy, speciální firemní terminologii, méně známé zkratky apod., je objednatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušných termínů v daném jazyce s jejich překladem, případně poskytnout zhotoviteli pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií (referenční texty) nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pověřeným pracovníkem objednatele. Nebude-li tomu tak, nelze brát zřetel na případné pozdější reklamace týkající se takovéto terminologie.

4.1.2. Nezávazná poptávka

4.1.2.1. Objednatel má právo na zpracování nezávazné bezplatné cenové nabídky a časového harmonogramu na základě poptávky zaslané zhotoviteli.

4.1.2.2. Pokud předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadovaného počtu jednotek, řídí se výsledná cena zakázky skutečným počtem jednotek, není-li dohodnuto jinak.

4.1.3. Termíny

4.1.3.1. Termíny uvedené v objednávce a odsouhlasené oběma stranami jsou závazné. Při zpoždění nebo nemožnosti splnění zakázky, ať již z důvodů na straně objednatele (nečitelný text, nedodání textu zakázky včas, rozšíření textu nebo jeho změn) či na straně zhotovitele (technické problémy, vyšší moc, onemocnění),jsou obě strany povinny neprodleně takovou informaci zaslat druhé straně. Strany v tomto případě sjednají jiný termín.

4.1.3.2. Pokud se teprve v průběhu práce objeví nepředpokládaná vyšší náročnost, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a je oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo příplatku v průběhu prováděné práce.

4.1.3.3. Při pozdním odevzdání překladu má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky v maximální výši -10 %.

4.1.4. Cena

4.1.4.1.Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele. Ceník služeb zhotovitele je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

4.1.4.2. Jednotkou účtovaného množství u překladů a korektur je jedna normostrana (1800 úhozů). Zaokrouhlování se provádí na 1 normostrany přeloženého textu. Minimální účtované množství je 1 normostrany.

4.1.4.3. U soudně ověřovaných překladů se cena vypočítává podle počtu normostran případně fyzických stran hotového překladů (rozdílné u jednotlivých jazyků). Zaokrouhlování se provádí na jednu celou normostranu přeloženého textu směrem nahoru.

4.1.4.4. Zhotovitel má právo stanovit příplatek za práci o víkendech a svátcích, za překlad nebo přepis zvukového nebo video záznamu, za překlad špatně čitelné předlohy nebo za provedení expresního překladu (více než 6 normostran za jeden pracovní den).

4.1.5. Autorská práva

V případě, že se jedná o autorský překlad ve smyslu autorského zákona, tedy o autorské dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, platí pro smluvní strany rovněž ustanovení autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.).

4.1.6. Reklamace

4.1.6.1. Zhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla provedena v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).

4.1.6.2. Nárok na reklamaci kvality překladu bez jazykové korektury rodilým mluvčím má objednavatel tehdy, pokud překlad vykazuje významové nebo gramatické chyby anebo větší množství překlepů. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

4.1.6.3. Nárok na reklamaci kvality překladu včetně jazykové korektury rodilým mluvčím má objednavatel tehdy, pokud vykazuje významové, gramatické nebo závažné stylistické chyby anebo větší množství překlepů. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

4.1.6.4.Reklamace se uplatňuje vždy písemně a musí obsahovat specifikaci zakázky, důvod reklamace, množství a přesný popis charakteru vad. Objednatel řeší reklamaci vždy se zhotovitelem.

4.1.6.5. Objednatel je povinen uplatnit nároky na reklamaci nejpozději do 2 týdnů od předání zakázky zhotovitelem. V této lhůtě je zhotovitel povinen vady překladu bezplatně odstranit. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

4.1.6.6. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

4.1.6.7. Na reklamaci nebude brán zřetel v následujících případech:

 • jestliže objednavatel použije překlad zhotovitele do tisku či jiných médií anebo pro jakékoli prezentační účely, aniž by si předtím k překladu u zhotovitele objednal jazykovou korekturu
 • pokud si objednavatel objedná překlad záznamu (DVD, videokazeta, audiokazeta apod.),který je částečně nebo zcela nesrozumitelný
 • pokud je text na překlad špatně čitelný
 • pokud se jedná o text podle bodu 4.1.1.5. a nedojde k odpovídající součinnosti s objednatelem
 • pokud objednatel neinformoval zhotovitele o použití přeloženého textu do tisku nebo k jinému zveřejnění

4.1.6.8. Pokud zhotovitel uzná reklamaci chyb za důvodnou, je objednavatel povinen nejdříve umožnit zhotoviteli, aby uvedl zakázku na vlastní náklady v přiměřené lhůtě do bezvadného stavu. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky v maximální výši -10 %. Pokud objednavatel neumožní zhotoviteli zakázku bezplatně opravit, zaniká mu nárok na reklamaci a je povinen uhradit zakázku v plné výši.

4.1.6.9. Pokud zhotovitel neuvede zakázku po reklamaci objednatele v přiměřené lhůtě do bezvadného stavu a ta bude i nadále vykazovat chyby podle odst. 4.1.6.1.-4.1.6.3., které zhotovitel uzná, poskytne zhotovitel objednavateli odpovídající slevu, závislou na vyjádření posuzovatele.

4.1.6.10. Pokud mezi zhotovitelem a objednatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého posuzovatele zvoleného dohodou obou stran. Jedná se zpravidla o nezávislého překladatele ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, na němž se obě strany dohodnou. S odhadem ceny za provedení znaleckého posudku musí být obeznámeny obě strany před jeho provedením. Nezávislý posuzovatel posuzuje kvalitu překladu ve srovnání se zdrojovým textem (nikoliv jen cílový text samostatně). Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni předat nezávislému překladateli všechny relevantní informace vztahující se k reklamaci.Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku podle jsou povinni uhradit objednatel i zhotovitel nezávislému překladateli ve stejné výši. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení. Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na vyhotovení posudku objednatel.

Výše slevy bude stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.

4.1.6.11. Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny překladu.

4.2. Tlumočení

Objednatel může objednat:

 • doprovodné tlumočení nebo-li informativní tlumočení, které umožňuje orientaci zákazníka v prostředí, jehož jazyk neovládá (úřady, restaurační zařízení, obchody, společenské akce, atd.)
 • konsekutivní, které se používá se u obchodních schůzek, školení, jednání atd. , kdy řečník vždy po krátkém úseku ponechá prostor pro tlumočníka, aby mohl předcházející pasáž přetlumočit
 • konferenční tlumočení, které lze obecně rozdělit na konferenční konsekutivní (někdy zvané vysoká konsekutiva) a konferenční simultánní.. Konferenční konsekutivní tlumočení je tlumočení, při kterém řečník pronáší delší úsek proslovu, tlumočník si píše záznam, pomocí nichž přetlumočí proslov poté, co se řečník odmlčí. Vzhledem k namáhavosti výkonu je třeba při déletrvajícím konsekutivním tlumočení objednat 2 tlumočníky, kteří se při práci střídají. Objednávku je tedy třeba předem projednat se zhotovitelem
 • simultánní (kabinové) tlumočení se využívá na konferencích, sympoziích, prezentacích, seminářích nebo školeních. Tlumočník tlumočí souběžně s projevem řečníka. Tento druh tlumočení vyžaduje tlumočnickou techniku (kabiny, mikrofony atd.). V tlumočnické kabině jsou dva i více tlumočníků, kteří projev přednášejícího tlumočí do mikrofonu. Tlumočený projev je pak přenášen do sluchátek posluchačů. Tento druh tlumočení patří k nejnamáhavějším činnostem, proto se objednávají 2 tlumočníci pro každý jazyk, kteří se střídají zhruba po 20 minutách
 • soudní tlumočení tlumočníky registrovanými Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Jedná se o tlumočení tam, kde je nutné soudní ověření vykonávaného tlumočení (např. na úřadech, u notáře, v bance, u soudů, tlumočení na svatbách atd.)
4.2.1. Realizace objednávky

4.2.1.1. Objednávka musí být zaslána minimálně 5 dní před požadovaným termínem tlumočení (platí pro doprovodné a konsekutivní tlumočení) či 14 dní před požadovaným termínem (simultánní tlumočení). V případě kratších termínů je třeba kontaktovat zhotovitele a zjistit, zda je tlumočení proveditelné, eventuelně uhradit expres příplatek.

4.2.1.2. Objednávka musí obsahovat:

 • přesnou korespondenční adresu (a také fakturační adresu, pokud se liší od korespondenční) včetně IČO a DIČ,- kontakt na objednávající osobu
 • specifikaci tlumočení,- požadovaný nebo předem domluvený termín tlumočení
 • kontakt na osobu, se kterou je možno tlumočnickou akci projednávat

4.2.1.3. Zhotovitel po projednání a upřesnění všech náležitostí objednávku potvrdí.

4.2.1.4. Objednatel není oprávněn požadovat po tlumočníkovi jiné práce nad rámec tlumočení, např. písemný zápis z jednání, písemný překlad, průvodcovské a organizační služby.

4.2.1.5. Objednatel je povinen bezprostředně po realizaci tlumočení potvrdit zhotoviteli, zda proběhlo řádně a včas. Neučiní-li tak, má zhotovitel za to, že tlumočení proběhlo řádně a včas.

4.2.2. Nezávazná poptávka

4.2.2.1. Objednatel má právo na zpracování nezávazné a bezplatné cenové nabídky na základě poptávky zaslané zhotoviteli.

4.2.2.2. Pokud předběžná cena zakázky vycházela pouze z odhadovaného počtu jednotek, řídí se výsledná cena zakázky skutečným počtem jednotek, není-li dohodnuto jinak. Pokud bude použit jiný druh tlumočení, než bylo původně poptáváno, řídí se cena podle ceníku platného pro použitý a sjednaný druh tlumočení.

4.2.3. Termíny

4.2.4.1. Termíny uvedené v objednávce a odsouhlasené oběma stranami jsou závazné. Při nemožnosti splnění zakázky, ať již z důvodů na straně objednatele (zrušení akce, technické problémy) či na straně zhotovitele (technické problémy, vyšší moc, onemocnění),jsou obě strany povinny neprodleně se navzájem o těchto skutečnostech informovat.

4.2.4. Cena

4.2.4.1.Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a tam uvedený způsob pro výpočet ceny. Ceník služeb zhotovitele je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Minimální fakturovaná částka se rovná ceně za 1 hod. tlumočení.

4.2.4.2. Zhotovitel nabízí slevu ve výši 10% na zakázky dlouhodobého tlumočení. V případě prodlení Objednatele s platbou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči zhotoviteli delšího než 14 dní, nemá objednatel nárok na žádnou slevu z ceny zakázky objednané v době takovéhoto prodlení a cena takové zakázky se nezapočítává do objemu služeb pro účely poskytnutí slevy.

4.2.4.3. Za čas tlumočníka strávený na cestě nebo jinak promeškaný v souvislosti s tlumočením má zhotovitel právo vyúčtovat stejnou sazbu jako při vlastním tlumočení

4.2.4.5. V případě, že tlumočník stráví při plnění zakázky včetně dopravy na místo a z místa tlumočení jednu nebo více nocí mimo místo svého trvalého bydliště, je objednavatel povinen zaplatit paušálně minimálně jeden den tlumočení za každý den, strávený mimo trvalého bydliště tlumočníka. Trvá-li pracovní nasazení tlumočníka více než 8 hodin za den, je objednatel povinen zaplatit za tento přesahující čas příplatek 30 % na hodinu.

4.2.4.6. Za pracovní den tlumočníka se považuje 8 hodin. Všechny přestávky a přerušení se započítávají do pracovní doby.

4.2.4.7 Zhotovitel má právo stanovit příplatek za práci o víkendech a svátcích

4.2.5. Povinnosti objednatele

4.2.5.1. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli u každé objednávky přesný účel, program nebo předpokládaný průběh a druh tlumočení. V opačném případě nebude brán zřetel na pozdější reklamace.

4.2.5.2. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli, zda bude tlumočení zaznamenáno, jakým způsobem a pro jaké účely.

4.2.5.3. Bude-li při tlumočení potřeba použít odborné a jinak zvláštní výrazy, je objednavatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele písemně předem upozornit a předat mu nejpozději tři dny před plněním tlumočení seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo jiné vhodné podkladové materiály. Pokud tak objednavatel neučiní, na pozdější reklamace, týkající se odborné či jinak specifické terminologie, nebude brán zřetel.

Pro simultánní tlumočení se vyžaduje zaslání podkladových materiálů pro tlumočníka minimálně 7 dní předem. V opačném případě nebude brán zřetel na případnou reklamaci týkající se terminologie. Je také povinen předat včas tlumočníkovi všechny psané texty, pokud je budou přednášející číst.

Upozornění: Naléhavě se doporučuje poskytnout zejména číselné údaje a statistiky, seznam přednášejících účastníků konference a dalších jmen, která budou na konferenci vyslovena včetně jejich funkcí, aby se předešlo zkomolení. Je třeba upozornit přednášející na skutečnost, že nejrůznější slovní hříčky a vtipy- nemusí být v cizím jazyce pochopeny.

4.2.5.4. Objednavatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky pro daný typ tlumočení (např. bezvadnou slyšitelnost, viditelnost, dostatek prostoru k práci včetně technického zabezpečení (tlumočnická technika, kabiny),pokud toto neobjedná u zhotovitele.

4.2.5.4. Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky případně uhradit jeho cestovní náklady v plné výši a to zhotoviteli, dále zajistit pro tlumočníka ubytování a stravování.

4.2.5.6. Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny a to nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení.

4.2.6. Reklamace

4.2.6.1. Poskytnuté tlumočení má vady v případech, kdy nebylo provedeno v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).

4.2.6.2. Při reklamaci tlumočení je nutno písemně specifikovat důvod reklamace a doložit tuto reklamaci pokud možno audio či video záznamem anebo prokázat, že s tlumočením nebyla spokojena většina posluchačů, a to do 3 pracovních dnů od realizace tlumočení. Po uplynutí této lhůty je zakázka považována za bezchybnou a objednavatel je povinen uhradit zhotoviteli zakázku v plné výši.

4.2.6.3. Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny.

4.2.6.4. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého posuzovatele. Výše slevy je závislá na výsledku znaleckého posudku. Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku je jak zhotovitel, tak i objednavatel povinen uhradit ve stejné výši s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel a to do výše ceny zakázky

4.2.6.5. Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na zhotovení posudku objednatel

4.2.6.6. Nárok objednatele na reklamaci zaniká v případech:

 • Při reklamaci nebude brána v potaz námitka vůči kvalitě tlumočení, která se netýká předmětu tlumočení specifikovaného v objednávce
 • objednavatel uvede zhotoviteli nepřesné téma tlumočení nebo si objedná tlumočníka pro jiný typ tlumočení (např. konsekutivní doprovodné tlumočení místo konferenčního)
 • objednavatel neposkytne zhotoviteli alespoň 3 dny před tlumočením žádné nebo nedostatečné podkladové materiály
 • objednavatel nevytvoří pro splnění zakázky (tlumočení) vhodné podmínky, např. bude špatná slyšitelnost tlumočeného textu, špatná viditelnost případného pomocného textu napsaného např. na tabuli, na kterou řečník při tlumočení ukazuje nebo špatná kvalita výchozího mluveného slova
 • objednatel nesdělil zhotoviteli účel, předpokládaný průběh a druh tlumočení

4.2.6.7. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

5. Obecná ustanovení

5.1. Zhotovitel se uzavřením smlouvy/potvrzením objednávky zavazuje provést sjednanou zakázku (překlad/tlumočení) podle dohodnutých podmínek.

5.2. Objednatel se uzavřením smlouvy (objednávkou) zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle sjednaných podmínek.

6. Platební podmínky, převod práv

6.1. Zhotovitel je oprávněn, nebude-li předem dohodnuto jinak, vystavit daňový doklad v okamžiku vyhotovení zakázky.

6.2. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího vystavení. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého plnění je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení. Při opožděné platbě je úhrada objednatele nejdříve započítána na poplatek z prodlení a zbývající část na dluh samotný.

6.3. Pokud předběžná cena uvedená na objednávce přesahuje 10 000,- Kč, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu splatnou v termínu na faktuře ve výši 50% z předpokládané částky uvedené v objednávce. Zhotovitel si vyhrazuje právo odeslat vypracované překlady až po uhrazení zálohové faktury.

6.4. Překlad je majetkem zhotovitele do úplného zaplacení plné ceny uvedené na faktuře.

6.5. Pokud objednatel hradí zakázku ze zahraniční banky mimo území České republiky, nese ke své tíži veškeré bankovní poplatky spojené s převodem. V opačném případě se má za to, že objednatel nezaplatil plnou cenu zakázky.

7. Odstoupení od smlouvy, storno podmínky

7.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky, které brání splnění závazku. Skutečnost, že od smlouvy odstupuje, je odstupující smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně a neprodleně poté, co se o překážkách, bránících splnění závazku, dozví.

7.2. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy na překlad (či korekturu),je povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část překladu, případně i celý překlad, pokud je již práce hotova.

7.3. Při odvolání tlumočení v době do tří pracovních dnů před začátkem akce (konsekutivní tlumočení) či do sedmi pracovních dnů (simultánní tlumočení) není vyžadován žádný poplatek.

7.4. Pokud dojde k odvolání již objednaného tlumočení v době kratší než tři pracovní dny v případě objednávky konsekutivního tlumočení, nebo v době kratší než sedm pracovních dnů v případě objednávky simultánního tlumočení, před sjednaným dnem, kdy mělo být s poskytováním služeb ze strany zhotovitele započato (tj. dnem kdy mělo započít tlumočení, příp. dnem, kdy měl tlumočník zahájit cestu na místo tlumočení, je-li taková cesta nutná),zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli stornovací poplatek ve výši 100 % sjednané ceny tlumočení.

7.5. Jestliže je tlumočení odvoláno až během doby dohodnuté pro tlumočení, je objednatel povinen uhradit dohodnutý honorář ve výši podle předpokládaného průběhu.

7.6. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.

8. Zvláštní ustanovení

8.1. Objednavatel se zavazuje k tomu, že že v případě dalších zakázek nebude kontaktovat přímo pracovníka zhotovitele (překladatele/tlumočníka),nýbrž bude kontaktovat zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje řešit všechny sporné záležitosti se zhotovitelem, nikoliv s jeho pracovníkem.

8.3. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem či tlumočníkem zhotovitele, zavazuje se objednavatel neprojednávat s nimi záležitosti, týkající se obchodních podmínek zakázky.

8.4. V případě porušení povinností, vyplývajících pro objednavatele z odst. 8.1. - 8.3. tohoto článku, je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých),a to za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena.

8.5. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele ještě před zadáním objednávky o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je především povinen informovat zhotovitele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

9. Řešení sporů mimosoudní cestou

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216 / 1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze "Smlouvy o zajištění překladů, jazykových korektur a tlumočení" (dále jen smlouvy) mezi objednavatelem a zhotovitelem a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení, a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud tyto Všeobecné podmínky nebo smlouva o zajištění překladatelských prací nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník České republiky).

10.2. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2008

germa@germa.cz +420 604 273 307