Jazykové zkoušky a CEFR

Na této stránce jsme pro Vás připravili krátký přehled nejdůležitějších jazykových zkoušek z angličtiny a němčiny a informace o  Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (CEFR).

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Zkratka CEFR pochází z anglického názvu Common European Framework of Reference for Languages. Jedná se o dokument, který vydala Rada Evropy v  roce 2001 a který popisuje úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami. Jedním z cílů jeho vzniku je usnadnit srovnávání odlišných systémů kvalifikací v různých zemích Evropské unie. Dokument vymezuje tři základní úrovně jazyka:
A - uživatel základů jazyka
B - samostatný uživatel
C - zkušený uživatel

Podrobnou charakteristiku jednotlivých úrovní v oblasti poslechu, čtení, ústního a písemného projevu naleznete v přiloženém dokumentu.

Angličtina

Němčina

ANGLIČTINA

V ČR lze složit řadu mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka. Mezi nejznámější patří tyto zkoušky:

City&Guilds

Jedná se o mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, které zajišťuje jedna z nejvýznamnějších vzdělávacích a certifikačních institucí ve Velké Británii. Zkoušky testují praktické jazykové dovednosti v každodenní komunikaci, jejich písemnou a ústní část lze skládat odděleně a na různých úrovních. Zkouška ESOL testuje poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a psaní a zkouška SESOL mluvení prostřednictvím různých typů úloh v kontextu přirozené jazykové komunikace.

Výhodou těchto zkoušek je možnost složit je v některém z regionálních akreditovaných center City&Guilds, hodnocení zkoušek je prováděno ve Velké Británii. Našimi nejbližšími akreditovanými centry jsou Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem a Gymnázium Teplice.

Úroveň City&Guilds Evropský referenční rámec pro jazyky
PRELIMINARY A1 - Break
ACCESS A2 - Waystage
ACHIEVER B1 - Treshold
COMMUNICATOR B2 - Vantage
EXPERT C1 - Effective operational proficiency
MASTERY C2 - Mastery

Bližší informace o těchto zkouškách, jejich struktuře a hodnocení naleznete na adrese cityandguilds.cz/page.php?page=437&l=5.

Cambridge ESOL Examinations

Zahrnují obecnou i obchodní angličtinu stejně jako zkoušky pro děti a testující systémy pro organizace. Jejich využití je celosvětové, jsou uznávány prakticky na všech univerzitách v anglicky mluvících zemích, ale i v jiných státech a u zaměstnavatelů. Pořadatelem zkoušek je Britská rada. Přehled je uveden v tabulce a zároveň je uvedeno porovnání se standardy Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEF).

Úroveň Charakteristika Evropský referenční rámec pro jazyky
Key English Test (KET) Testuje schopnost zvládat ústní komunikaci i psaný projev pro potřeby každodenních situací. Lze složit po cca. 180-200 vyuč. hodinách A2 - Waystage
Preliminary English Test (PET) Testuje schopnost běžné komunikace (psané i mluvené) s rodilými mluvčími. Adept by měl být schopen číst jednoduché články, psát dopisy, dělat si poznámky atd. Lze složit po cca. 380 hodinách studia. B1 - Treshold
First Certificate in English (FCE) Úroveň „více pokročilí“. Zkouška vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. Lze složit po cca. 500 - 600 hodinách výuky B2 - Vantage
Certificate in Advanced Englisch (CAE) Zkouška vyžaduje velmi dobrou znalost jazyka a je uznávána na většině britských univerzit jako doložení způsobilosti ke studiu oborů v anglickém jazyce C1 - Effective operational proficiency
Certificate of Proficiency in English Zkouška znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. C2 - Mastery

Důležité odkazy:

Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky mají tradiční význam v rámci České republiky, chybí jim však oficiální uznání v zahraničí.

 • Státní jazyková zkouška základní
  Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní kurz na jazykové škole. Úroveň pokročilosti odpovídá stupni B2 (Vantage) Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Státní jazyková zkouška všeobecná
  Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a dané jazykové oblasti. Úroveň pokročilosti odpovídá stupni C1 Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky.

NĚMČINA

Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom zlepšuje nejen šance na pracovním trhu, ale zčásti také umožňuje přístup na rakouské vysoké školy (v kombinaci se specifickými doplňkovými zkouškami) Nabízí tyto úrovně zkoušek:

Úroveň Charakteristika Evropský referenční rámec pro jazyky
Grundstufe ÖSD Uchazeč umí komunikovat na základní úrovni, v běžných situacích každodenního života A2 (Waystage)
ÖSD Zertifikat Deutsch Uchazeč je schopen zvládnout běžné situace a komunikaci v zaměstnání. B1 (Treshold)
ÖSD - Mittelstufe Uchazeč je schopen správně reagovat na funkčnost, hovorové zabarvení a přirozenou idiomatiku jazyka. C1

Vše o zkouškách ÖSD se dozvíte na www.oesterreichinstitut.cz

Goethe Institut

Zkoušky Goethe Institutu jsou celosvětově uznávané a často rozhodující při hledání zaměstnání.

Úroveň Charakteristika Evropský referenční rámec pro jazyky
Start Deutsch 1 Uchazeč ovládá základy jazyka, domluví se v jednoduchých situacích. A1
Start Deutsch 2 Uchazeč dokáže komunikovat o věcech každodenního života A2
Zertifikat Deutsch (ZD) Uchazeč má dobré základní znalosti, dorozumí se na dobré úrovni ve všech důležitých každodenních situacích. B1
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB) Uchazeč zvládá ústně i písemně běžnou firemní komunikaci. B2
Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) Uchazeč má dobrou znalost němčiny, umí se dobře písemně i ústně vyjadřovat k různým tématům. C1
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) Uchazeč má dobrou znalost němčiny, umí se dobře písemně i ústně vyjadřovat k různým tématům C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) Znalost němčiny je u uchazeče na vysoké úrovni, rozumí náročným textů a velmi dobře se písemně i ústně vyjadřuje. C2
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) Uchazeč prokazuje úroveň ovládání němčiny srovnatelnou s rodilým mluvčím. C2

Přehledné informace o zkouškách naleznete na stránkách Goethe Institutu.

Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky mají tradiční význam v rámci České republiky, chybí jim však oficiální uznání v zahraničí.

 • Státní jazyková zkouška základní
  Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní kurz na jazykové škole. Úroveň pokročilosti odpovídá stupni B2 (Vantage) Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Státní jazyková zkouška všeobecná
  Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a dané jazykové oblasti. Úroveň pokročilosti odpovídá stupni C1 Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Přehledné informace o dalších jazykových zkouškách naleznete na WWW.JAZYKOVEZKOUSKY.CZ.

germa@germa.cz +420 604 273 307