Jazyky, které umíme: Maďarština

S námi si s maďarštinou jazyk nezlámete!

Maďarština patří svým původem do uralské jazykové rodiny, která se dělí na dvě větve, ugrofinskou, kam patří i maďarština, a samodijskou. Obě větve se vyvinuly z jednoho společného prajazyka, kterým se mluvilo před 7-10 tisíci lety v oblastech Středního Uralu. Stupeň podobnosti mezi nejvzdálenějšími členy ugrofinské větvě, maďarštinou a finštinou, lze přirovnat k podobnosti mezi ruštinou a angličtinou.

Maďarsky se mluví především v Maďarsku (9,9 milionu obyvatel). Maďarsky hovoří také menšiny v okolních zemích, tedy na Slovensku a Ukrajině, v Rumunsku a Srbsku. Maďarština má celkem 14 samohlásek a 25 souhlásek. Její pravopisný systém založený na latince kombinuje spřežky s diakritickými znaménky. Pravopis je převážně fonetický (tzn. piš jak slyšíš). Nejstarší slovní zásobu maďarštiny tvoří původní slova, ale vzhledem k sousedství se slovanskými národy přebrali Maďaři více než 1200 základních slov ze slovanských jazyků. Do maďarštiny bylo přejato mnoho slov i z němčiny a latiny. Čeština přejala z maďarštiny (či jejím prostřednictvím) jen málo slov, například baganče, bunda, čalamáda, kočí, nebo lečo.Maďarština se dělí na několik dialektů: Alföld, Západní Dunaj, Dunaj-Tisza, Oblast maďarského průsmyku, Severovýchodní Maďarsko, Severozápadní Maďarsko, sikulština či seklerština a Západní Maďarsko. Všechny tyto dialekty jsou vzájemně srozumitelné.

Slovosled maďarské věty je volný, není však nahodilý. Základní slovosled oznamovací věty je SOV (podmět – předmět – přísudek). Větný člen, na který je kladen důraz, obvykle stojí bezprostředně před přísudkem. V tázacích větách bývá obecně jádro dotazu na začátku. Ve větách s tázacím zájmenem (doplňovacích) se tento slovosled shoduje s češtinou: Hol van a kép? = Kde je (ten) obraz? V tázacích větách zjišťovacích je proti češtině obrácený: Kép ez? = Je to obraz? (doslova Obraz to (je)?) Itt van az a fiú? = Je ten chlapec tady? (doslova Tady je ten chlapec?).

Typické pro maďarštinu je (oproti většině evropských jazyků) obrácené pořadí složek jména, včetně hodností a titulů, např. král Karel I. je maďarsky I. Károly király (doslova I. Karel král). Příjmení stojí před křestním jménem (jmény): László Kovács je v maďarštině vždy Kovács László. Obráceně se uvádějí i data: 5. 7. 2016 je maďarsky 2016. 7. 5. Měsíc je vždy před dnem. Obecně jsou časové jednotky řazeny od největší po nejmenší.

Překlad z maďarštiny nebo do maďarštiny pro Vás Agentura GERMA zhotoví dřív, než nakrájíte papriky na lečo. Obraťte se na nás i s případným tlumočením, přeci jen, i takové obyčejné sousloví jako je „přezkoumání kvalifikace zástupce vedoucího oddělení pro řízení procesů“ se může v maďarštině obrátit v nepřekonatelný jazykolam. Schválně zkuste říci: „Folyamatellenőrzésiügyosztályveze¬tőhelyettesképesítésvizsgálat“.

Napište nám nebo zavolejte. Jazyky nás baví!Zdroje:             Wikipedie

GENZOR, Jozef. Jazyky světa: historie a současnost. V Brně: Lingea, 2015. ISBN 978-807-5080-615.germa@germa.cz +420 604 273 307