Rekvalifikace

Samostatný pracovník cestovního ruchu s jazykovou přípravou

Kurz je určen pro zájemce o práci v cestovním ruchu a v oblasti volného času a rekreace. Absolventi naleznou uplatnění jako zaměstnanci cestovních kanceláří, hotelů, dopravních organizací, jako delegáti v zahraničí, pracovníci informačních center a zaměstnanci ve veřejné správě pro oblast cestovního ruchu. Kurz je vhodný i pro podnikatele v cestovním ruchu. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci (podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb.), které lze použít také jako podklad pro vydání živnostenského listu v oblasti cestovního ruchu.
 

Motivační kurz - Sociálně komunikační kompetence

Rozvoj osobních dovedností nezbytných pro uplatnění na pracovním trhu, zvýšení motivace k získání a udržení zaměstnání, pro další vzdělávání a profesní rozvoj.
 

Personalista s jazykovou přípravou

Kurz je určen pro zájemce o práci v personálním či mzdovém oddělení. Absolventi kurzu se orientují v základních předpisech pracovního práva, ve mzdových systémech a předpisech, mají informace o předpisech týkajících se ochrany osobních údajů. Dále umí vést personální agendu a pracovat s výpočetní technikou, konkrétně s aplikacemi MS Office (Word a Excel). Absolventi kurzu umí aktivně používat cizí jazyk v běžné komunikaci se zahraničními partnery, a to písmem i slovem.
 

Čeština pro cizince

Jazykový kurz. Kurz je určen pro všechny cizince bez rozdílu národnosti.
 

Základy podnikání

Kurz poskytne účastníkům informace potřebné do začátku podnikatelské činnosti. Jeho absolventi se orientují v potřebných základních právních normách, mají základní přehled o daňových systémech a daňových povinnostech, znají své povinnosti týkající se sociálního a zdravotního pojištění, vědí, jak založit živnost, znají základní bankovní produkty a možnosti financování. V kurzu se naučí, jak si připravit podnikatelský plán, získají základní znalosti z oblasti prodeje, marketingu a pravidel komunikace. Umí obsluhovat PC, používat základní programy MS Office (Word, Excel, PPT) a využívat internet (e-mail, www prezentace, vyhledávání informací).
 

Pracovník cestovní kanceláře

Kurz je určen pro zájemce o práci v cestovní kanceláři. Během kurzu studenti získají základní přehled z oblasti ekonomiky, geografie a historie pro cestovní ruch. Naučí se, jak poskytovat informace o zájezdech, jaké jsou služby v cestovním ruchu, získají informace o turistických regionech v ČR. Dále se po absolvování kurzu budou orientovat v základních právních předpisech souvisejících s poskytováním služeb v cestovním ruchu, naučí se využívat informační technologie v oblasti CR a také budou zvládat základní dovednosti sociální komunikace, vedení skupiny a řešení mimořádných situací.